Start

/

Senaste Nytt

/

Cirkulär handlingsplan för omställning av Sverige

Cirkulär handlingsplan för omställning av Sverige


...

 

Regeringen, representerad av miljö- och klimatminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan, presenterade den 22 januari Sveriges första cirkulära handlingsplan:

Cirkulär ekonomi - Handlingsplan för omställning av Sverige 

Handlingsplanen innehåller 110 åtgärder, både redan pågående och en hel del nytt,  fördelade på någon av de fyra fokusområdena i den nationella strategin för  cirkulär ekonomi som presenterades den 9 juli 2020: 1. hållbar produktion och produktdesign, 2. hållbara sätt att konsumera och använda material, 3. giftfria och cirkulära kretslopp, 4. drivkraft för näringsliv och andra aktörer genom åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller. 

Här är 20  åtgärder som är nya och intressanta ur ett marknadsperspektiv, och numren är åtgärdens plats i handlingsplanen (som du hittar på länk ovan) om du vill läsa mer;

1.1.1 Produktpass inom EU, verka för att det införs. Information om produktinnehåll som möjligör förlängt produktliv och materialvärde.  

1.3.1 Krav på återvunnen PET i dryckesförpackningar.

1.3.2 Kvotplikter för användningen av återvunnen råvara i produkter/material.

1.4.2 Grön skatteväxling med höjda miljöskatter som växlas mot sänkt skatt på jobb och företagande.

2.2.2 EU-lagstiftning om internetplattformar ska bl.a. förenkla expansion på den digitala inre marknaden

2.3.1 Kommuner ska kunna reservera parkeringsplatser för delningsfordon.

2.3.2 Omvandling av lokaler till bostäder.

2.4.2 Skatteavdrag för att hyra lösöre och skattefrihet för att hyra ut för.

3.1.1 Statliga myndigheter ska i sin upphandling styra marknaden mot giftfria, avfallssnåla och cirkulära produkter, tjänster och affärsmodeller.

3.2.3 Fortsatt produktionsstöd till biogas.

3.3.1 Mer grovavfall ska kunna förberedas för återanvändning och materialåtervinning.

3.3.5 Pantsystem på småelektronik utreds.

3.4.2 Producentansvar för textil.

3.5.1  Förbud att förbränna separat insamlat/källsorterat avfall.

3.6.10 Nya regler för att förebygga/källsortera bygg- och rivningsavfall. Gäller även hushåll.

3.6.2 Om möjligt reviderade nationella kriterier när avfall upphör att vara avfall.

3.6.3 Metaller och mineral ur sekundära källor genom teknikutveckling och innovation.

3.6.4 Verksamheter kan ta hand om sitt kommunala avfall utreds.

3.6.8 Utvecklade bestämmelser om när avfall upphör att vara avfall. Ett ämne/föremål som uppkommer genom en produktionsprocess ska betraktas som en biprodukt under vissa villkor, och avfall som har genomgått ett återvinningsförfarande anses ha upphört att vara avfall under vissa villkor.

4.4.7 Ett nationellt resurscentrum för industriell och urban symbios etableras av RISE.

 

Foto: Ninni Andersson, Regeringskansliet