Cirkulär ordlista

Här har vi samlat förklaringar till ord och uttryck som har koppling till cirkulär ekonomi och affärer som är cirkulära. 

Ordlista filter

Business Model Canvas

Den ursprungliga affärsmodellscanvasen, framtagen av Alex Osterwalder och publicerad i boken Business Model Generation (2010). Det är ett verktyg för affärsutveckling som visualiserar logiken bakom en affärsmodell.

Cirkulär affärsmodell

En affärsmodell som skapar värde genom att material och/eller produkter hålls i omlopp. Cirkulärt beteende Beteende hos konsumenter, partner och internt i företaget som gynnar en cirkulär ekonomi. Det kan handla om att anamma affärsmodeller som bygger på att få tillgång till produkter istället för att äga dem.

Cirkulär ekonomi

Ett ekonomiskt system designat för att återskapa resurser om och om och om igen.

Cirkulär produkt

Brett begrepp för produkt med cirkulära egenskaper, som att den är tillverkad av cirkulär råvara eller att den består av återtillverkade komponenter. Innefattar också produkter från ett jordbruk som förbättrar/ återskapar matjorden.

Cirkulär råvara

Råvara från förnybara källor eller återvunnet material.

Cirkuläritet

Hur cirkulärt något är, till exempel en produkt eller en affärsmodell.

Cirkulärt värdeskapande

Att skapa värde för kunder genom ett värdeerbjudande som bygger på någon typ av cirkulär produkt eller tjänst.

Cirkulera

Att skicka vidare en resurs från en aktör eller process till en annan aktör.

Degenerera

Bryta ner och förstöra. Motsats till regenerera.

Delandeplattform

App eller webblösning som gör det möjligt att dela produkter, ofta mellan privatpersoner. Kan också gälla tjänster som att dela bil med någon under en specifik sträcka.

Hållbar utveckling

En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Industriell symbios

Att efterlikna symbios i naturen i mänskliga industriella system genom att utbyta resurser mellan företag, oftast inom en geografisk närhet.

Jungfrulig råvara

Material som kommer direkt från naturen i sin råa form, såsom trä- eller metallmalmer.

Produkt som tjänst/funktion

Cirkulär affärsmodell som bygger på att tillhandahålla en produkt till en användare under en kortare eller längre tid, istället för att sälja den till en konsument. Kan ske genom till exempel hyra eller abonnemang.

Regenerera

Att bygga upp och förbättra en resurs över tid, till exempel jordbruksmark. Kan också inbegripa att återskapa något som är degenererat, alltså förstört/nedbrutet.

Restflöde

Material eller energi som uppstår i en produktionsprocess vid sidan av huvudprodukten. Restflöden skapar sällan värde i en linjär ekonomi utan ger istället ofta upphov till kostnader för avyttring. I en cirkulär ekonomi skapar restflöden värde hos någon annan, till exempel i symbios mellan företag.

Samskapande

Att konsumenter/användare tar en aktiv roll i utvecklingen av en produkt/tjänst. Samskapande kan också ske tillsammans med leverantör eller annan partner, eller i ett upphandlingsförfarande.

Samverkan

Handla eller fungera gemensamt för ett visst syfte. Symbios Ett sätt för ett antal företag, större eller mindre, att samverka lokalt så att en aktörs avfall blir en eller flera andra aktörers råvara. Härlett ur industriell symbios som är ett beprövat koncept för denna typ av utbyte mellan industriföretag.

Symbios

I biologins värld samverkan mellan två eller flera organismer av olika art, i industrins värld samverkan mellan företag eller andra verksamheter för utbyte av resurser.

Take-back-system

Logistik som är skapad för att ett företag ska kunna återta sina produkter för återtillverkning och/eller återvinning.

Virtualiserad produkt

Ett sätt att tillhandahålla en fysisk produkt i digital form, till exempel tjänst för strömmad musik.

Återdistribuera

Att återföra en tidigare använd produkt till marknaden.

Återtagande

Att ett företag tar tillbaka produkter eller material för att återtillverka eller återvinna.

Återtillverka

Att i industriell skala renovera egna produkter så att de kan nå marknaden på nytt. Det kan ske genom att byta ut utslitna komponenter, medan man behåller en stor del av produkten.

Återvinna

Att skapa ny råvara av ett material som använts i ett tidigare sammanhang. Bör ske i så rena materialflöden som möjligt för att bibehålla högsta möjliga kvalitet i materialet. ”Energiåtervinning” av material genom förbränning är sista anhalten och räknas ofta inte in som en del i den cirkulära ekonomin.

Bokningsvillkor

Beställd utbildning/aktivitet

ANMÄLAN/BOKNING

Bokningen är bindande om utbildningen är bokad genom en kampanj och/eller blivit fakturerad, oavsett om datum är bestämd eller ej. Bestämt datum för genomförandet är möjligt att omboka/flytta, vilket sker i samråd med CirEko, och i samråd med eventuella underleverantörer/partners. 

Kostnader för ombokningar: Se punkt för av- och ombokning – beställd utbildning/aktivitet.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

Ombokning Beställd utbildning/aktivitet

Bokningen är bindande. Det är möjligt för beställaren att flytta datum för genomförande av bokad/beställd utbildning/aktivitet och nytt datum bokas i samråd med CirEko. Genomförandet ska ske inom ett år från ursprungligt planerat datum.

Vid datumändring tar CirEko ut en ombokningsavgift. Om det är underleverantörer involverade i utbildningen/aktiviteten kan det tillkomma kostnader beroende på hur deras ombokningsvillkor ser ut. Beloppsstorlek framgår av orderbekräftelsen.

Om inte ombokningsavgiften skulle framgå av orderbekräftelsen gäller följande:

Ombokning fyra veckor före utbildning/aktivitet debiteras 15% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning tre veckor före utbildning/aktivitet debiteras 30% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning två veckor före utbildning/aktivitet debiteras 50% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning en vecka före utbildning/aktivitet debiteras 70% av bekräftad/betald kostnad.

Bokningsvillkor

Öppna utbildningar/aktiviteter

ANMÄLAN/BOKNING

Anmälan till aktivitet eller utbildning sker via CirEkos webbformulär. Deltagare bereds plats i den ordning anmälan inkommer. En bokningsbekräftelse skickas till beställaren.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Tillgodogör er medlemsrabatt i efterhand

Organisation som anmäler sig till en aktivitet eller utbildning och ej är medlem vid anmälan har möjlighet att tillgodogöra sig medlemsrabatt om medlemsregistrering görs inom en vecka efter aktivitets-/utbildningsstart. Rabattbeloppet återbetalas efter inbetalad medlemsavgift.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

 Av- och ombokning öppna utbildningar/aktiviteter

Det är alltid möjligt att överlåta bokad plats till någon annan person inom den egna organisationen. Det meddelas skriftligt till CirEko på kontakt@cireko.se.

Ombokning till annat tillfälle utan kostnad är möjlig mot uppvisande av sjukintyg.

Avbokning accepteras utan kostnad fram till fyra veckor före utbildning-/aktivitetsdagen.

Avbokning fram till tre veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 20% av kostnaden.

Avbokning fram till två veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 40% av kostnaden.

Avbokning fram till en vecka före utbildnings-/ aktivitetsdagen debiteras 60% av kostnaden.

 

INSTÄLLD ELLER FRAMFLYTTAD UTBILDNING/AKTIVITET

Det kan uppstå en situation där vi behöver besluta att skjuta upp eller ställa in en aktivitet/utbildning, och vi förbehåller oss rätten att göra det. Det kan exempelvis bero på för få anmälda, sjukdom eller annan oförutsedd händelse. Eventuella inbetalda avgifter till CirEko kommer återbetalas.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.