Verksamhetsutveckling för PEOPLE PLANET PASSION

Market Ecology är ett konsultföretag som är specialiserat på managementtjänster och verksamhetsutveckling inom hållbarhet, miljö och arbetsmiljö åt företag och organisationer.

Market Ecology ökar hållbarheten i dina projekt, investeringar, verksamheter eller fastigheter genom att minska klimatgasutsläppen, öka den biologiska mångfalden, skapa cirkulära flöden samt hantera och minimera risker.

Market Ecology verkar passionerat för ökad kundnytta, samverkan och lönsamhet samt minskat hållbarhetsavtryck.

Ständiga förbättringar

Tack vare våra tjänster ökar cirkulariteten i din verksamhet, investering, fastighet, eller ditt projekt.

Market Ecology erbjuder kvalificerade konsulttjänster till fastighetsbranschen, byggbranschen, tillverkande industri, verkstadsindustri, tjänsteföretag och finans-branschen samt övriga organisationer.

• Due Diligence/tillbörlig aktsamhet – Inför företagsöverlåtelse eller fastighetsköp är det både önskvärt och tryggt att genomföra en bedömning av den eventuella miljöpåverkan och miljöskulden av en verksamhet, både historiskt sett, i nuläget och för framtiden. Detta för att det juridiska ansvaret att återställa upptäckt skadad miljö ska falla på den som orsakade föroreningen enligt Förorenaren betalar (Polluter Pays) – principen.

• Hållbarhetsrapportering – Vi hjälper dig med att uppfylla rapporteringskraven om du omfattas av CSRD eller vill rapportera enligt GRI alternativt GRESB för fastighetsbolag. Antingen leder vi dig genom hela rapporteringsprocessen eller så genomför vi punktinsatser såsom dubbel väsentlighetsanalys eller värdekedjans klimatpåverkan, bedömning av vilka ESRS standarder som gäller.

• Leverantörsbedömningar – Vi kartlägger din värdekedja och bedömer hållbarhetsriskerna avseende miljöpåverkan, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, klimatgasutsläpp, biologisk mångfald med flera enligt ESG-standarder och riktlinjer från FN, OECD, ILO eller Världsbanken/IMF. Vi hjälper dig att ta fram och implementera en smidig process för leverantörsbedömningar.

• Lagbevakning – För att löpande hålla er uppdaterade på vad som händer inom lagstiftningen inom ett eller flera områden, kan ni som verksamhet behöva ta hjälp av vår lagbevakningstjänst. Vi erbjuder skräddarsydda laglistor, där vi både sammanställer nya samt uppdaterar befintliga listor. Genom anpassade laglistor utifrån er verksamhet hjälper vi er att kontrollera, identifiera, bevaka samt följa upp aktuell miljö- och arbetsmiljölagstiftning på kommunal, nationell och EU-nivå t.ex. Green Claims Direktivet, Naturrestaureringslagen, Klimatmål 2040, m.fl.

• Lagefterlevnadsrevisioner – Revisionerna är ett perfekt verktyg för förbättringsarbetet inom risk, miljö och arbetsmiljö på din arbetsplats. De hjälper att identifiera och analysera förbättringsområden samt att genomföra rätt åtgärder. Detta leder till bättre prestanda, minskade kostnader och ett utvecklat miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete. Vi erbjuder effektiva revisioner för att förbättra era processer och säkerställa lagefterlevnad enligt lokal, nationell och EU-lagstiftning.

• Revisioner av ledningssystem – Vi genomför interna revisioner av ditt miljö-, arbetsmiljö- eller kvalitetsledningssystem enligt ISO (14001, 45001, 9001).

• Systematiskt hållbarhets-, miljö- och arbetsmiljöarbete – Vi leder dig och din organisation genom processen från policy och strategi till handlingsplaner och införande samt uppföljning. Vi tillämpar PDCA-cykeln och ser till att ni uppnår ständiga förbättringar av er hållbarhetsprestanda.

• Biologisk mångfald – Hoten mot den biologiska mångfalden är stora och det medför även minskad motståndskraft mot ett förändrat klimat. Vi hjälper dig som kund att identifiera riskerna på din fastighet eller anläggning och vi föreslår åtgärder för att öka den biologiska mångfalden och bidra till platsens ekosystemtjänster samt vi uppskattar åtgärdskostnaderna. Dessutom bevakar vi kommunala, regionala och internationella riktlinjer och policys för biologisk mångfald.

• Klimatberäkningar – Vi ser till att ni får en tillförlitlig beräkning av er klimatpåverkan enligt Greenhouse Gas Protocol, GHG-protokollet Scope 1-3 som bygger på Kyotoprotokollet och är den vanligaste standarden för utsläppsberäkningar.

• Utbildning – Vi planerar och genomför utbildningar inom miljö- och hållbarhet utifrån era önskemål.

Kontakta Market Ecology

Tomasz Halkiewicz

Vd

Emma Eckberg

Hållbarhetskonsult
Se alla våra medlemmar!

Market Ecology finns i

Stockholms län

Bokningsvillkor

Beställd utbildning/aktivitet

ANMÄLAN/BOKNING

Bokningen är bindande om utbildningen är bokad genom en kampanj och/eller blivit fakturerad, oavsett om datum är bestämd eller ej. Bestämt datum för genomförandet är möjligt att omboka/flytta, vilket sker i samråd med CirEko, och i samråd med eventuella underleverantörer/partners. 

Kostnader för ombokningar: Se punkt för av- och ombokning – beställd utbildning/aktivitet.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

Ombokning Beställd utbildning/aktivitet

Bokningen är bindande. Det är möjligt för beställaren att flytta datum för genomförande av bokad/beställd utbildning/aktivitet och nytt datum bokas i samråd med CirEko. Genomförandet ska ske inom ett år från ursprungligt planerat datum.

Vid datumändring tar CirEko ut en ombokningsavgift. Om det är underleverantörer involverade i utbildningen/aktiviteten kan det tillkomma kostnader beroende på hur deras ombokningsvillkor ser ut. Beloppsstorlek framgår av orderbekräftelsen.

Om inte ombokningsavgiften skulle framgå av orderbekräftelsen gäller följande:

Ombokning fyra veckor före utbildning/aktivitet debiteras 15% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning tre veckor före utbildning/aktivitet debiteras 30% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning två veckor före utbildning/aktivitet debiteras 50% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning en vecka före utbildning/aktivitet debiteras 70% av bekräftad/betald kostnad.

Bokningsvillkor

Öppna utbildningar/aktiviteter

ANMÄLAN/BOKNING

Anmälan till aktivitet eller utbildning sker via CirEkos webbformulär. Deltagare bereds plats i den ordning anmälan inkommer. En bokningsbekräftelse skickas till beställaren.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Tillgodogör er medlemsrabatt i efterhand

Organisation som anmäler sig till en aktivitet eller utbildning och ej är medlem vid anmälan har möjlighet att tillgodogöra sig medlemsrabatt om medlemsregistrering görs inom en vecka efter aktivitets-/utbildningsstart. Rabattbeloppet återbetalas efter inbetalad medlemsavgift.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

 Av- och ombokning öppna utbildningar/aktiviteter

Det är alltid möjligt att överlåta bokad plats till någon annan person inom den egna organisationen. Det meddelas skriftligt till CirEko på kontakt@cireko.se.

Ombokning till annat tillfälle utan kostnad är möjlig mot uppvisande av sjukintyg.

Avbokning accepteras utan kostnad fram till fyra veckor före utbildning-/aktivitetsdagen.

Avbokning fram till tre veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 20% av kostnaden.

Avbokning fram till två veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 40% av kostnaden.

Avbokning fram till en vecka före utbildnings-/ aktivitetsdagen debiteras 60% av kostnaden.

 

INSTÄLLD ELLER FRAMFLYTTAD UTBILDNING/AKTIVITET

Det kan uppstå en situation där vi behöver besluta att skjuta upp eller ställa in en aktivitet/utbildning, och vi förbehåller oss rätten att göra det. Det kan exempelvis bero på för få anmälda, sjukdom eller annan oförutsedd händelse. Eventuella inbetalda avgifter till CirEko kommer återbetalas.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.